สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สบพ.

แบบฟอร์ม Download

สำนักบริหารกลาง

สำนักการเงินการคลัง

สำนักดิจิทัลการบิน

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักการเงินการคลัง

📣 กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

🔹 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหากิจ พ.ศ. 2563

🔹 “พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561” 

🔹 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

📣 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

📣 คู่มือ

🔹 ขั้นตอนการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณผ่านระบบ MIS

📣 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ/อื่นๆ

🔹  “ประวัติการบินของไทย” 

🔹 “แจ๊ค หม่า จากครูสอนอังกฤษ สู่ เจ้าของ “Alibaba” “

🔹 งบประมาณคนธรรมดา(ที่ไม่ธรรมดา)

🔹 ประกาศเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและค่าบริการ

🔹 เรื่อง Save the Word Life

🔹 เรื่อง ปฏิบัติการแห่งรักโลก

🔹 เรื่อง “คิดแบบเศรษฐี” วอร์เรน บัฟเฟตต์

🔹 เรื่อง “คิดแบบเศรษฐี” บิลเกตส์ต์

สำนักบริหารกลาง