สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

แผนกนิติการ ได้ทำการรวบรวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในเรื่องต่างๆ

งานอื่นๆ

หน่วยงาน Compliance Unit

แบบสอบถามเพื่อการประเมินการปฏิบัติงาน

แบบรายงานตนเอง ตามระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย